Gotham v. Hudson Valley, October 7, 2006 - jess466