Gotham v. Hudson Valley, October 13, 2007 - jess466