Gotham v. Hudson Valley, October 24, 2009 - jess466