Gotham Knights vs. NYRC, November 2, 2013 - jess466