Gotham Old Boys vs. Hunter Mountain & Gotham Rugby vs. NYU, October 19, 2013 - jess466